HƯỚNG DẪN CHECK ĐƠN

Bước 1: Đăng nhập  nhaphangvn.com

kích chọn “đơn hàng” => chọn” Đã thanh toán”

co

Bước 2: Kích chọn  mã  đơn hàng

 

mã đơn hàng

Bước 3: Check  thông báo,  quá trình vân đơn và  ghi chú  trên đơn:

nh

 

 

 

 

 

Tags: